Företagshälsovård
Avtal / Bli företagskund!
Allmänna villkor
Lagstadgade undersökningar
Hälsokontroller
HLR-utbildning / Första hjälpen
Rehabilitering
Arbetsmiljö
Hälsolinjen
Skolhälsovård
Företagshälsovård

Företagshälsovård

Attundahälsan erbjuder både stora och små företag professionella tjänster inom modern företagshälsovård. Vårt fokus ligger på förebyggande hälsoåtgärder tillsammans med våra kunder. Vi tror på friska företag där både trivsel och lönsamhet ökar

Avtal / Bli företagskund!

Avtal / Bli företagskund!

Attundahälsan erbjuder företagshälsovård till såväl stora som små företag och organisationer. I friska företag ökar både trivsel och lönsamhet.

Kontakta oss för mer information!

  Allmänna villkor
  Lagstadgade undersökningar

  Lagstadgade undersökningar

  Arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att medicinska kontroller genomförs eller erbjuds anställda som utför arbete i vissa riskmiljöer och under förhållanden med ökad risk. Vi genomför undersökningarna och utfärdar vid behov tjänstbarhetsintyg.

  Kontroll ska genomföras vid arbeten där exponering av följande förekommer:

  • Bly, Kadmium och Kvicksilver
  • Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer
  • Härdplaster/isocyanater
  • Joniserande strålning

  Kontroll ska också genomföras vid arbeten som kan innebära stor fysisk påfrestning:

  • Höjdarbete i master och stolpar
  • Rök- och kemdykning
  • Dykarbeten

  Andra lagstadgade undersökningar Attundahälsan utför är bland annat:

  • Sjöfart
  • Järnvägsarbete
  • Körkortsintyg för yrkesförare (t.ex. taxi)
  • Körkortsintyg tung behörighet (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E)
  • Körkortsintyg, drogtest samt alkolås
  • Vibrationsarbete
  • Nattarbete

  Utöver dessa lagstadgade undersökningar kan vi även erbjuda undersökningar/intyg som:

  • Nyanställningsundersökning:
   Syftar till att bedöma om det finns medicinska hinder att genomföra de tänkta arbetsuppgifterna. Undersökningen genomförs av företagsläkare och tjänstbarhetsintyg utfärdas.
  • Första dagsintyg:
   Undersökning och intyg för att utreda orsaker till återkommande sjukfrånvaro.
  • Drogtest:
   Målsättningen är att säkerställa en drogfri arbetsplats. Tester kan utföras vid nyanställning, vid misstanke om drogbruk eller slumpmässigt av all eller viss personal.

  Kontakta oss för mer information samt bokning av intyg!

  Hälsokontroller

  Hälsokontroller

  Hälsokontroller, hälsoprofiler, stressprofiler eller livsstilssamtal erbjuds alla företagets anställda. Kontrollerna anpassas för varje företag och tar hänsyn till bland annat individernas ålder och arbetsuppgifter.

  Hälsokontrollernas syfte är att tidigt upptäcka riskfaktorer som påverkar hälsan negativt, samt tillta eventuella åtgärder. Det ger bland annat individen större möjlighet att själv påverka sin hälsa.

  Hälsokontroll

  Hälsokontrollen är en omfattande hälsoundersökning som innefattar fysiska tester som EKG (kontroll av hjärtat) och spirometri (kontroll av lungorna), blodprovsprovtagningar, syn- och hörseltest, beräkning av BMI med mera.

  Hälsokontrollen genomförs vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället träffar man en sjuksköterska som gör en noggrann genomgång av hälsoläget och blodprovstagning samt kontroller görs. Vid det andra tillfället sker besök hos läkare där uppföljning och utvärdering av provresultaten och kontrollerna redovisas.

  Här hittar du hälsodeklarationen som gärna får fyllas i inför besöket

  Hälsoprofil

  Hälsoprofilen är en utmärkt metod för individen att bli medveten om sina vanor och sin livsstil. Vid ett personligt möte med en hälsoprofilsbedömare och en genomgång av frågeformulär som berör fysiska, psykiska och sociala faktorer, klargörs samband mellan beteende och den egna hälsan och välbefinnandet.

  Hälsoprofilbedömningen omfattar även blodtrycksmätning, mätning av längd, vikt och midjemått, beräkning av BMI samt ett konditionstest.

  Genom så kallad ”Medvetande Kommunikation” ges råd och förslag till förändringar och möjlighet till en personlig målsättning. När nulägesanalys görs kan skräddarsydda åtgärdsprogram och hälsosatsningar tas fram för att befrämja friskfaktorer.

  Regelbundna uppföljningar rekommenderas för att följa individens och arbetsplatsens arbete med livsstilsförändringar.

  Hälsoprofilen går även att göras i kombination med hälsokontrollen.

  Stressprofil

  Stressprofil är ett verktyg för att ”ta tempen” på ett företag och dess anställda. Undersökningen kartlägger människors upplevelser av stress i såväl arbetssituationen som i livsstilssituationen, privat och på fritid.

  Stressprofil är värdefullt bland annat:

  • När man ska identifiera risker och ohälsoproblem och på så sätt undvika långa sjukskrivningar
  • Vid rehabiliteringsutredningar
  • När man vill kartlägga sin arbetssituation och livsstil för att kunna rikta sin energi på rätt mål och på så sätt uppnå förändringar
  Livsstilssamtal

  Vi erbjuder livsstilssamtal till den som vill förändra din livsstil samt förbättra sin hälsa.

  Genom att göra en nulägesanalys och göra en kartläggning av levnadsvanor kan man tydliggöra var riskerna finns för att motverka ohälsa. Genom att främja goda matvanor, regelbunden motion, nikotinfrihet och måttlig alkoholkonsumtion ökar möjligheten till bättre välbefinnande, prestation och ork.

  Vid livsstilsamtalet träffar man en företagssjuksköterska. Man får fylla i ett frågeformulär som gås igenom vid samtalet. Livsstilssamtalet innefattar även blodprovstagning, blodtryck, längd, vikt samt beräkning av BMI. Skriftlig återkoppling på provresultaten sker.

  Här hittar du blanketten för livsstilssamtalet som gärna får fyllas i inför besöket

  HLR-utbildning / Första hjälpen

  HLR-utbildning / Första hjälpen

  I Sverige drabbas varje år ca 10 000 personer av hjärtstopp och bara 300 överlever. Snabb hjälp är livsavgörande. Med vår utbildning och hjärtstartare kan du rädda liv och som företag har du säkrat din arbetsplats och följt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i AFS 1997:7.

  Utbildningspaket Första Hjälpen & HLR med Hjärtstartare

  • Första hjälpen och Hjärtlungräddning med Mini Anne paket.
  • Användarutbildning med hjärtstartare
  • Kombinera utbildningen med Krishantering.
  Specialpris på AED hjärtstartare genom oss

  Vid samtidig bokning av grupputbildning i HLR, Första Hjälpen eller D-HLR lämnas specialpris på hjärtstartare. Kontakta oss för offert på kombinationspaket med utbildning & hjärtstartare/defibrillator. Obs! Har ni redan köpt en hjärtstartare kan vi utföra utbildning på flera olika märken.

  Abonnemang

  Att abonnera på utbildning är ett bra sätt att alltid hålla en hög kunskapsnivå på arbetsplatsen. Vi hjälper er att hålla reda på när det är dags för repetitionsutbildning genom att kontakta er inom ett år från senaste utbildning. Allt enligt hjärt- och lungrådets rekommendationer. För mer information om priser och anmälan ring oss gärna.

  Deltagarna behöver inte ha några medicinska förkunskaper.

  Kursen innehåller teoretiska och praktiska övningar.
  Efter godkänt kvalitetstest erhålls kompetenskort.

  Kontakta oss vid frågor eller bokning av HLR-kurs!

  Rehabilitering

  Rehabilitering

  Allt större krav ställs på dig som arbetsgivare när det gäller att rehabilitera dina medarbetare! Det är viktigt att känna till vilka regler och lagar som gäller, vilka myndighetskontakter du förväntas ta, hur kontakten mellan dig och den sjukskrivne ska ske, samt hur du som chef ska sköta processen vidare.

  Vi hjälper dig från början!

  Vi har också den hjälp du behöver för den sjukskrivne med till exempel samtalsstöd, sjukgymnastik och eventuella andra stödfunktioner.

  Vi hjälper dig i rehabiliteringsarbetet med till exempel:

  • Rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsteam
  • Sjukskrivningsreglerna/Rehabiliteringskedjan
  • Arbetsförmågebedömning
  • Arbetsplatsbedömning
  • Samordning med Försäkringskassan
  • Rehabilitering vid missbruk
  • Samtalsstöd och samtalsterapi
  • Utbildning
  Arbetsmiljö

  Arbetsmiljö

  Vår arbetsmiljö handlar om hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt i vårt arbete. Arbetsplatsens tekniska utrustning, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar den anställdes välbefinnande och hälsa. Effekten av ett lyckat arbetsmiljöarbete är friska medarbetare, ökad trivsel och lägre kostnader.

  Konsultation

  Attundahälsans personal har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Vi hjälper dig att kontrollera att alla delar finns på plats. Det kan till exempel innebära en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), skyddsombudsrollen, skyddsronder, arbetsmiljöplanen, krisplanen med mera.

  Vi gör även analyser på avdelningsnivå, där vi ser över både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

  Våra tjänster inom arbetsmiljöområdet omfattar bland annat:

  - Fysisk arbetsmiljö:

  • Rådgivning i arbetsmiljöfrågor
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
  • Kartläggning och mätningar av den fysiska arbetsmiljön
  • Ergonomi- och skyddsronder
  • Deltagande i skydds- och arbetsmiljökommitté
  • Utbildningar

  - Psykosocial arbetsmiljö:

  • Stödsamtal
  • Psykoterapi
  • Stresshantering
  • Missbrukshantering
  • Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
  • Konflikthantering
  • Krisplan och krishantering
  Arbetsgivarens ansvar

  Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Läs mer om vad det innebär i Arbetsmiljöverkets broschyr och på deras webbplats.

  Information från Prevent om Arbetsmiljö. Prevent är en ideell förening med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.

  Vi hjälper arbetsgivare att uppfylla sina åtaganden inom området. Kontakta oss för mer information!

  Hälsolinjen

  Hälsolinjen

  Hälsolinjen är vår tjänst för sjukanmälan. Det ger den anställde snabb kontakt med en av våra sjuksköterskor som kan bedöma hälsoläget och ge råd för snabbt tillfrisknande. För arbetsgivaren minskar det administrationen och gör att alla berörda inom företaget snabbt blir informerade vid någons frånvaro.

  För arbetsgivare

  Snabb rådgivning:
  Hälsolinjen är vår sjukanmälningstjänst som hjälper anställda att bli friskare snabbare och förenklar administrationen för arbetsgivaren. Sjukanmälan kan ske när som helst, tjänsten är öppen dygnet runt. Ett samtal in och informationen sprids till alla som behöver den.

  Bra överblick:
  Tjänsten ger en mycket god överblick över sjukfrånvaron samt tillgång till statistik och historik - allt i realtid.

  Förenklad administration:
  Uppdatering av system för HR, tidsredovisning och lön kan ske automatiskt. En tidig kontakt med vår vårdpersonal, som har kunskaper om lokala förhållanden, ger kortare sjukfrånvaro, service till de anställda och ett skyddsnät som minskar risken för långtidsfrånvaro.

  Myndighetskrav:
  Myndigheterna ställer krav på arbetsgivaren när gäller uppföljning av sjukdom och rehabilitering. Hälsolinjen underlättar det löpande rehabiliteringsarbetet och ger stöd inför rehabiliteringskedjans bedömningstillfällen. Vi kan även hjälpa till att anmäla sjukfrånvaro till Försäkringskassan.

  För anställda

  Sjukanmälan: 
  Du kan när som helst ringa och anmäla din egen sjukfrånvaro eller VAB. Vi skickar ett meddelande till de chefer som behöver veta att du är borta. Första arbetsdagen som du är borta blir du kontaktad av en av våra sjuksköterskor som ger dig råd om hur du bäst tar hand om dig för att tillfriskna. Därefter sker regelbunden kontakt med sjuksköterska tills du friskanmält dig. Vid behov kan du även boka in en tid på vår mottagning.

  Vård av barn, VAB:
  Du får också rådgivning när du är hemma med sjukt barn. Diskutera barnets sjukdom med en sjuksköterska som ger råd om lämplig behandling.

  Sekretess

  Sjukanmälningstjänsten omfattas av samma sekretesslagstiftning som besök på vårdcentral eller sjukhus. Det betyder att allt du säger till sjuksköterskan i samband med rådgivningen är sekretessbelagt. Ingenting kommer att föras vidare till annan vårdgivare eller din arbetsgivare utan att du uttryckligen medgivit det.

  Barnen skyddas extra väl. Din arbetsgivare kommer inte att få veta vilket av barnen som är sjukt och varför. Inte heller i statistiken kommer de att synas, bara att du varit hemma för VAB.

  Nummer till hälsolinjen: 08-693 80 52

  Skolhälsovård

  Skolhälsovård

  Skolhälsovård erbjuds till skolor i såväl offentlig som privat drift. Hälsovården riktar sig till både elever och till personal.

  Elever

  För varje skola etablerar vi ett hälsovårdsprogram som följer skolverkets regler och riktlinjer. Hälsovården riktar sig till elever i förskola, grundskola och gymnasieskola. Arbetet utförs av skolläkare och skolsjuksköterska. Kurator och psykolog erbjuds de elever som mår psykiskt dåligt.

  Vi erbjuder även information och utbildning kring kost, missbruk, sex och samlevnad och kan följa upp elevers sjukfrånvaro samt erbjuda stödsamtal.

  Hälsobesök och vaccinationer

  Hälsoundersökningar genomförs för förskoleelever och för årskurserna 2, 4 och 6 samt för gymnasiets årskurs 1. Hälsoundersökningarna omfattar vanligen kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Några gånger under grundskoletiden har skolsjuksköterskan ett hälsosamtal med eleven.

  Vaccinationer utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet och omfattar difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ B), mässling, påssjuka och röda hund. Barn med ökad risk att smittas av tuberkulos och hepatit B erbjuds vaccin mot dessa sjukdomar.

  Personal

  Skolans personal erbjuds hälsoundersökningar, arbetsmiljömätningar och systematiskt arbetsmiljöarbete, läkarvård, vaccinationer och rehabiliterande åtgärder. Ett anpassat program etableras för varje skola. För mer information kontakta oss!