Om Företaget
Personal
Datahantering
Miljö och Kvalitet
Om Företaget

Om Företaget

Historik

Attundahälsan etablerades i Sollentuna under våren 2009. Under det första året tillhandahölls Företagshälsovård och Vaccinationer. Idag har vi fler än 400 stora och små företags anslutna hos oss.

Under hösten 2010 öppnade vår Familjeläkarmottagning som utgör en primärvårdsenhet inom ramen för Vårdval Stockholm. Samtidigt öppnade vår skolhälsovård.

Namnet Attundahälsan

Företaget har fått sitt namn efter Attundaland som var det historiska namnet på ett landområde som sträcker sig från Mälaren, via dagens Järfälla och Sollentuna till Norrtäljeområdet. De flesta av våra företagskunder har sin verksamhet i Sollentuna och kringliggande kommuner. Även de flesta listade patienter bor i närområdet.

Personal

Personal

Familjeläkarmottagning

Läkare

Zhila Moghaied
Verksamhetschef
Specialist i allmänmedicin
Yasmin Sabetkar
Biträdande verksamhetschef
Specialist i allmänmedicin
Majid Safarzadeh
Specialist i allmänmedicin
Anna Nordell
Specialist i allmänmedicin
Gona Ali
ST-läkare
Fariba Aslanzadeh
Specialist i almmänmedicin
 
Martina Aaro
ST-läkare
Leila Bahrami Hormozi
ST-läkare
 

Sköterskor

Ulla Grefberg
Chefsjuksköterska
Distriktssköterska
Mino Zakariaie
Distriktssköterska
Diabetessköterska
Vivianne Barkstedt
Mottagningssköterska
Ouldouz Garmroudi
Mottagningssköterska
Ximena Haeckermann Vang
Mottagningssköterska
Döne Unsal
Undersköterska
Madeleine Nilsson
Undersköterska
Lena Atterhult
Undersköterska
Agneta Linder Carlsson
Mottagningssköterska
 

Psykoteraput/kurator

Farzaneh Nikbakhsh
Kurator med grund-läggande psykoterapi-utbildning, KBT
Birgitta Härkönen Smidhammar
Beteendevetare
Leg Psykoterapeut
Handledare

Företagshälsovård

Läkare

Peter Olszamowski
Företagsläkare
Specialist i allmänmedicin
Margareta Twarda
Företagsläkare
Specialist i allmänmedicin

Sköterskor

Beatrice Hannerz
Mottagningssköterska
Hanna Jörfalk
Mottagningssköterska
Ann-Louice Nyqwist
Företagssköterska
Distriktssköterska
Dipl Stress- & Friskvårdsterapeut
Gunilla Nyström
Företagssköterska
Rehabkordinator
Nina Ålund
Undersköterska
Viktoria Mann
Skolsjuksköterska
Gabriella Vigren
Företagssköterska

Psykolog/Beteendevetare

Kristina Granqvist
Leg psykolog
KBT - terapeut

Övrig personal

Artur Ciszewski
Leg sjukgymnast
Ergonom
Katarina Larsson
Certifierad massör
Dipl Massageterapeut
Dipl Zonterapeut
Medicinsk Fotterapeut
Maria Sjögren
Leg sjukgymnast
Ergonom
Per Lagelius
Arbetsmiljöingenjör
Bosse Lindberg
Säljare

Hörselmottagning

Audionomer

Ellen Stare
Leg. Audionom

Administration

Carl Tunberg
VD
Zhila Moghaied
Verksamhetsansvarig
Familjeläkare
Anki von Bornstedt
Läkarsekreterare
Administratör
Ulrika Thun
Läkarsekreterare
Anette Jernström
Läkarsekreterare
Susanne Rydén
Receptionist
Administratör
Maritza Orrego
Kontorsassistent
Carita Wikman
Ekonomi
Datahantering

Datahantering

På Attundahälsan följer vi regelverket i Patientdatalagen och EU:s General Data Protection Regulation (GDPR).

GDPR är den nye dataskyddsförordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 och ersätter då också den svenska personuppgiftslagen. På Attundahälsan ser vi till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen följer både Patientdatalagen, GDPR samt interna regler och riktlinjer. Vi har utsett ett dataskyddsombud som utför kontroller, informationsinsatser och säkerställer att lagarna följs.

Journalföringen sker alltid utifrån Patientdatalagen och omfattas därmed inte av GDPR.

För mer information, vänligen besök www.datainspektionen.se.

Miljö och Kvalitet

Miljö och Kvalitet

Attundahälsan är kvalitetscertifierat enligt ISO - 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO - 14001:2015. Vi följer även Region Stockholms miljöprogram samt följer och uppfyller "Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård" utgiven av Föreningen Svensk Företagshälsovård.

Verksamhetspolicy

Attundahälsan bedriver företagshälsovård och tillhandahåller familjeläkarmottagning och hälsofrämjande tjänster till privatpersoner. Vår verksamhet ska präglas av kvalitets- och miljötänkande.

  • Våra kunder ska uppfatta vår verksamhet som tillgänglig, personlig och kompetent.
  • Vi ska på bästa sätt tillfredsställa våra kunders behov idag och vi ska ständigt och systematiskt utveckla verksamheten så att vi också möter våra kunders krav i framtiden.
  • Vi ska bemöta enskilda individer med respekt och omsorg.
  • Vår verksamhet ska bedrivas så att miljöpåverkan blir ringa och ohälsa förebyggs. Utifrån en helhetssyn på miljö och hälsa ska vi kontinuerligt begränsa vår miljöpåverkan och vi ska verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning.
  • Vi ska ta vara på engagemanget hos våra medarbetare, kunder och patienter i kvalitets- och miljöfrågor.
  • Vår verksamhet ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska följa lagar, förordningar och andra krav.

En tydlig intern kommunikation ska ge all personal förutsättningar till ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtida beslut ska alltid kvalitets- och miljöaspekter beaktas.